خانه بهداشت شوراب هزاره

شماره تماس خانه بهداشت شوراب هزاره:
کدپستی: 6669169158
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 260
- زن: 116
- مرد: 144
 
بهورز:
- خانم سکینه فتحی