خانه های بهداشت

شماره تماس مرکز خدمات جامع سلامت مالوجه: 35296355-087

 کد پستی: 6663149431
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 5294
- زن: 2527
- مرد: 2767
 
خانه های بهداشت:

-          مالوجه

-          قزلجه کند