خانه بهداشت قزلجه کند

شماره تماس خانه بهداشت قزلجه کند:
کدپستی: 6665163998
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 813
- زن: 391
- مرد: 422
 
بهورز:
- خانم عشرت عبدی