خانه بهداشت مالوجه

شماره تماس خانه بهداشت مالوجه: 35353838-087
کدپستی: 6663149431
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 4481
- زن: 2136
- مرد: 2345
 
بهورز:
- خانم زهرا معظمی
- خانم کبری معظمی
- آقای گودرز معظمی