مرکز میهم

شماره تماس مرکز خدمات جامع سلامت میهم: 35496654- 087

جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 3344
- زن: 1663
- مرد: 1681
 
خانه های بهداشت:

-          میهم علیا

-          میهم سفلی

-          پلوسرکان