خانه بهداشت میهم علیا

شماره تماس خانه بهداشت میهم علیا: 35363638-087
کدپستی: 6664188378
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 1074
- زن: 542
- مرد: 532
 
بهورز:
- خانم خدیجه زارعی
- خانم سارا عبدالملکی