خانه بهداشت میهم سفلی

شماره تماس خانه بهداشت میهم سفلی: 35363638-087
کدپستی: 6664187974
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 1762
- زن: 876
- مرد: 886
 
بهورز:
- خانم نرگس معظمی