خانه بهداشت پلوسرکان

شماره تماس خانه بهداشت پلوسرکان:
کدپستی: 6664147454
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 506
- زن: 243
- مرد: 263
بهورز:
- خانم شهلا زارعی