خانه های بهداشت

شماره تماس مرکز خدمات جامع سلامت وینسار: 35492400-087

 کد پستی: 6664114617
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 6413
- زن: 3075
- مرد: 3338
 
خانه های بهداشت:

-          وینسار

-          آب باریک

-          آقبلاق

-          گنداب علیا

-          نارنجک

-          باباشیداله