خانه بهداشت آب باریک

شماره تماس خانه بهداشت آب باریک:
کدپستی: 6664141647
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 641
- زن: 318
- مرد: 323
بهورز:
- خانم کبری سلطانی ویسی