خانه بهداشت آقبلاغ

شماره تماس خانه بهداشت آقبلاغ: 35374135-087
کدپستی: 6664143586
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 441
- زن: 219
- مرد: 222
 
بهورز:
- خانم مریم عبدالهی تابان
- آقای حبیب الله زارعی