خانه بهداشت بابا شیدا الله

شماره تماس خانه بهداشت بابا شیدالله: 35384102-087
کدپستی: 6664144617
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 420
- زن: 209
- مرد: 211
 
بهورز:
- خانم مستوره مرادی