خانه بهداشت گنداب علیا

شماره تماس خانه بهداشت گنداب علیا: 35383246-087
کدپستی: 6664183954
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 1174
- زن: 571
- مرد: 603
 
بهورز:
- خانم زهرا زارعی