خانه بهداشت نارنجک

شماره تماس خانه بهداشت نارنجک: 35473417-087
کدپستی: 6664189513
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 1057
- زن: 504
- مرد: 553
 
بهورز:
- خانم کبری محمدی
- خانم محترم حضرتی
- آقای محمد علی بهرامی