خانه بهداشت وینسار

شماره تماس خانه بهداشت وینسار: 35323866-087
کدپستی: 6664111151
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 638
- زن: 318
- مرد: 320
 
بهورز:
- خانم مریم صادقی
- خانم فاطمه صادقی