رئیس مرکز بهداشت

 
رئیس مرکز بهداشت شهرستان قروه
 
آقای رضا رمضانی
 
فوق لیسانس
 
25 سال سابقه