رئیس مرکز بهداشت

 
رئیس مرکز بهداشت شهرستان قروه
 
آقای مسعود معتمدی
 
مهندسی بهداشت محیط