واحد آموزش سلامت

نام و نام خانوادگی: رقیه ملاولی

تحصیلات: فوق دیپلم بهداشت محیط

سمت: مسئول واحد آموزش سلامت

 

شرح وظایف واحد آموزش سلامت:

-        اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه

-        برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان

-        طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در شهرستان

-        ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه شبکه

-         آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

-         برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

-         ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت

-         مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی

-         جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

-         مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت

-         مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب

-         مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

-         مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح شهرستان

-         جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه

-         حمایت از تولید و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت

-         مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت

-         اجرای برنامه ملی خودمراقبتی

-         انجام سایر امور محوله (توانمند سازی کارکنان)