واحد سلامت خانواده

نام و نام خانوادگی: آمنه زارعی

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: مسئول واحد سلامت خانواده

 

نام و نام خانوادگی: هاجر علاالدینی

تحصیلات: لیسانس مامایی

سمت: کارشناس مسئول برنامه باروری سالم و سالمندان

 

نام و نام خانوادگی: فرشته رمضانی

تحصیلات: لیسانس مامایی

سمت: مسئول برنامه مادران و نوزادان

 

نام و نام خانوادگی: مژگان مظفری

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: مسئول برنامه شیرمادر و کودک سالم

 

نام و نام خانوادگی: سهیلا میمنت آبادی

تحصیلات: فوق لیسانس آموزش بهداشت

سمت: کارشناس مسئول برنامه مانا و مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه

 

نام و نام خانوادگی: رعنا غفاری

تحصیلات: فوق دیپلم بهداشت خانواده

سمت: کارشناس مسئول برنامه میانسالان

 

 معرفی واحد:

تامین، حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه از طریق ارائه خدمات بهداشتی به گرو ه های آسیب پذیر جامعه از جمله زنان شوهر دار 49-10 سال، کودکان زیر 8 سال، سالمندان، مادران باردار و میانسالان از اهداف این واحد می باشد.

 

 شرح وظایف کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده:

-         هماهنگی با واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه

-         نظارت بر تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد بهداشت خانواده

-         نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالیانه واحد بهداشت خانواده

-         نظارت بر عملکرد پرسنل واحد

-         هماهنگی با سایر واحدهای ستادی

-         شرکت در جلسات ماهیانه مسؤولین واحدها

-         پیگیری گزارشات بازدید کارشناسان واحد بهداشت خانواده

-          نظارت بر شاخصهای آماری برنامه های بهداشت خانواده استخراج شده از آمارهای ارسالی مراکز بهداشتی درمانی

-         عضویت در کلیه کمیته های مرتبط با واحد بهداشت خانواده

-         نظارت بر اجرای برنامه های مادران، زنان، سالمندان، کودکان، باروری سالم و میانسالان

-         نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده

-         نظارت بر برآورد میزان مکملهای تغذیه ای و داروهای بهداشتی مرتبط با واحد بهداشت خانواده

-         درخواست داروهای بهداشتی و مکملها براساس شاخصهای بهداشت خانواده

-         همکاری با واحد ستاد گسترش جهت جابه جایی پرسنل بهداشت خانواده

-         نظارت بر اجرای کارگاههای آموزشی واحد بهداشت خانواده

-         نظارت بر مکاتبات واحد بهداشت خانواده و معاونت بهداشتی

-         بررسی نامه های مربوط به بهداشت خانواده دریافتی از اتوماسیون اداری و پیگیری آنها

 

شرح وظایف کارشناس برنامه مادران:

-         تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه مادران

-         نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

-         تجزیه و تحلیل و محاسبه شاخصهای برنامه ماردان

-         هماهنگی با واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی در خصوص برنامه مادران

-         برنامه ریزی و تنظیم برنامه آموزشی برنامه مادران

-         آموزش پرسنل محیطی، ستادی، رابطین متخصص ادارات، پرسنل جدید الورود و ... در زمینه برنامه مادران

-         عضویت در کمیته مرگ و میر مادران

-         هماهنگی تشکیل کمیته بررسی مرگ و میر مادران و نوزادان  به صورت فصلی

-         تهیه و تنظیم مطالب آموزشی، جزوه آموزشی برنامه مادران

-         هماهنگی با مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی جهت برگزاری کلاس آموزشی وی‍ژه مادران در دوران بارداری و پس از زایمان 

-         درخواست تجهیزات مورد نیاز مراکز، و خانه های بهداشت جهت رفع کمبودها

-         پیگیری مادران باردار پرخطر از بارداری تا پس از زایمان

-         رایگان نمودن خدمات پاراکیلنیکی جهت مادران بی بضاعت درسطح شهرستان

 

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت سالمندان:

-         تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه سلامت سالمندان

-          تهیه و تنظیم گزارش عملکرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلی و سالیانه

-         تنظیم و هماهنگی جهت اجرای برنامه های روز جهانی سالمندان

-          نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه سلامت سالمندان

-         دریافت آمار ارسالی از مراکز و خانه های بهداشت

-         بررسی آمارهای دریافتی از واحدهای محیطی

-         ارسال پسخوراند در زمینه آمارهای بررسی شده به مراکز و خانه های بهداشت

-         ارسال آمار فصلی برنامه سالمندان به واحد سالمندان ستاد دانشگاه

-         هماهنگی با واحد سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه و کارشناس مسؤول برنامه

-         آموزش پرسنل محیطی، ستادی رابطین متخصص ادارات در زمینه سلامت سالمندان (طبق برنامه عملیاتی و یا براساس مناسبتهای تقویمی)

-         هماهنگی با واحد مشارکتها و دعوت رابطین بهداشتی ادارات و ارگانها جهت شرکت در کمیته سالمندان

-         عضویت در کمیته سلامت سالمندان

-         آموزش سالمندان ادارات

-         تهیه فرمهای مربوط به آموزش سالمندان (فرمهای آموزش دیده، اطلاعات ماندگار، رفتار نسبتاً پایدار)

-         دریافت آمار ارسالی آموزش دیده، اطلاعات ماندگار، رفتار نسبتاً پایدار

-          ارسال آمار آموزشی برنامه سالمندان به واحد سالمندان ستاد دانشگاه

-         آموزش مددجویان کمیته و بهزیستی

 

شرح وظایف کارشناس برنامه باروری سالم:

-         تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه باروری سالم

-         نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای صحیح برنامه باروری سالم

-         جمع بندی آمار ارسالی از مراکز محیطی

-         ارسال آمار به واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی به صورت فصلی

-         - برنامه ریزی و تنظیم برنامه کارگاه ها و کلاسهای آموزشی برنامه باروری سالم

-         - هماهنگی با مسؤولین مافوق جهت تقدیر از پرسنل فعال در برنامه باروری سالم

-         - تهیه مطالب آموزشی در زمینه برنامه باروری سالم

-         - آموزش پرسنل ستادی، رابطین متخصص ادارات مربیان و سوادآموزان نهضت، مربیان مهدکودک و پرسنل جدیدالورورد 

-         - برآورد میزان داروهای پیشگیری از بارداری

-         - نظارت بر درخواست داروهای پیشگیری از بارداری مراکز و ارسال پسخوراند

-         - نظارت بردرخواست دارویی شهرستان

-         - برنامه ریزی جهت معرفی افراد جهت انجام توبکتومی در شهرستانهای مجاور

-         - همکاری در برآورد حق الزحمه پرسنل گذارنده IUD و فعال در برنامه TL

-         برنامه ریزی جهت اجرای سالیانه روز ملی جمعیت

-         - هماهنگی با واحدهای محیطی جهت اجرای برنامه های آموزشی طی هفته مذکور

-         تشکیل کمیته های برون بخشی

-         تشکیل کمیته های ارتقا باروری

-         استخراج شاخصهای مرتبط باباروری سالم

-         نظارت برمرکز مشاوره هنگام ازدواج

-         گزارش نتایج پایش به مسئول برنامه به ستاد دانشگاه ماهیانه و فصلی

 

شرح وظایف کارشناس برنامه کودک سالم و شیرمادر:

-          تهیه برنامه عملیاتی سالیانه کودکان

-          برنامه ریزی و تنظیم کارگاههای آموزشی برنامه کودکان

-          نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه کودکان

-          محاسبه شاخصهای بهداشتی برنامه کودکان

-          آموزش پرسنل محیطی،  ستادی، رابطین متخصص ادارات و ... در زمینه برنامه کودکان

-          تهیه مطالب آموز شی و پمفلت آموزشی کودکان

-          عضویت در کمیته کودک سالم

-          عضویت در کمیته شیرمادر

-          هماهنگی جهت تشکیل کمیته های کودک سالم ـ شیرمادر

-          نظارت بر فعالیت مراکز درراستای مشاوره شیردهی

-          تشکیل کمیته تجویز شیر مصنوعی و صدور کوپن شیر مصنوعی

-          ورود اطلاعات مربوط به کودک سالم و شیرمادر در نرم افزار مربوطه

-          برآورد میزان مکمل آهن و مولتی ویتامین جهت کودکان زیر 2 سال

-          برنامه ریزی جهت بزرگداشت سالیانه هفته جهانی ترویج تغذیه با شیرمادر

-          هماهنگی با واحدهای محیطی جهت اجرای برنامه های آموزشی طی هفته مذکور

-          تهیه گزارش فعالیتهای انجام شده و ارسال به معاونت بهداشتی

-          هماهنگی با امور دارویی جهت نظارت بر تهیه و توزیع اقلام دارویی شیر مصنوعی و مکملهای مربوط به برنامه

 

شرح وظایف کارشناس برنامه مانا ومرگ ومیر کودکان 59-1 ماهه:

-          تهیه برنامه عملیاتی سالیانه کودکان

-           برنامه ریزی و تنظیم کارگاههای آموزشی برنامه کودکان

-           نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه کودکان

-          محاسبه شاخصهای بهداشتی برنامه کودکان

-          آموزش پرسنل محیطی، ستادی، رابطین متخصص ادارات و ... در زمینه برنامه کودکان

-          تهیه مطالب آموز شی و پمفلت آموزشی کودکان

-          عضویت در کمیته مانا (مراقبت¬های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال )

-          عضویت در کمیته مرگ کودکان 59-1 ماهه

-          هماهنگی جهت تشکیل کمیته های مانا ـ‌ مرگ کودکان 59-1 ماهه

-          تکمیل چک لیست ارزیابی بخش اطفال بیمارستان

-          ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی بیمارستان در نرم افزار مربوطه

-          ورود اطلاعات مربوط به مانا در نرم افزار مربوطه

-          جمع آوری فرمهای تکمیل شده موارد مرگ کودکان 59-1 ماهه

-          ورود اطلاعات مربوط به مرگ کودکان 59-1 ماهه در نرم افزار مربو طه

-          ارسال گزارش مرگ کودکان 59-1 ماهه در منطقه تحت پوشش به معاونت بهداشتی

-          برآورد میزان داروهای موردنیاز برنامه مانا

-           تهیه گزارش فعالیتهای انجام شده و ارسال به معاونت بهداشتی

-           هماهنگی با امور دارویی جهت نظارت بر تهیه و توزیع اقلام دارویی مکملهای مربوط به برنامه کودکان

-          هماهنگی با بیمارستان و معرفی پرسنل جهت گذراندن دوره احیاء نوزاد

-          هماهنگی با بیمارستان و معرفی پزشکان جهت گذراندن دوره احیاء نوزاد

-          عضویت در کمیته مرگ و میر نوزادان

 

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت میانسالان:

-          تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه سلامت میانسالان

-          تهیه و تنظیم گزارش عملکرد برنامه سلامت میانسالان به صورت فصلی و سالیانه

-           تنظیم و هماهنگی جهت اجرای برنامه های هفته ملی سبا

-          تنظیم و هماهنگی جهت اجرای برنامه های هفته ملی سما

-          نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه سلامت میانسالان

-          دریافت آمار ارسالی از مراکز و خانه های بهداشت

-          بررسی آمارهای دریافتی از واحدهای محیطی

-          ارسال پسخوراند در زمینه آمارهای بررسی شده به مراکز و خانه های بهداشت

-          ارسال آمار فصلی برنامه میانسالان به واحد میانسالان  ستاد دانشگاه

-          هماهنگی با واحد میانسالان گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه و کارشناس مسؤول برنامه

-          آموزش پرسنل محیطی، ستادی رابطین متخصص ادارات در زمینه سلامت سالمندان (طبق برنامه عملیاتی و یا براساس مناسبتهای تقویمی)

-          هماهنگی با واحد مشارکتها و دعوت رابطین بهداشتی ادارات و ارگانها جهت شرکت در کمیته میانسالان

-          عضویت در کمیته سلامت میانسالان

-           دریافت آمار ارسالی ازمراکز وخانه های بهداشت

-          ارسال آمار برنامه میانسالان  به واحد سالمندان ستاد دانشگاه