اسناد پزشکی

نام و نام خانوادگی: مجتبی شاهرخی

تحصیلات: کاردانی مدیریت و امور دفتری و منشیگری

سمت: مسئول اسناد پزشکی

 شرح وظایف واحد اسناد پزشکی:

-          جمع آوری اسناد بیمه ای مراکز در پایان هر ماه، بررسی اسناد از لحاظ کسورات، دسته بندی اسناد به تفکیک، تحویل به بخش خصوصی جهت ثبت اسناد، بعد از ثبت اسناد بررسی مجدد و آماده نمودن برگ کمیته به تفکیک هر صندوق و سازمان بیمه ای، تحویل اسناد به سازمانهای بیمه گر در سنندج

-          بررسی برگ بیمه داروخانه های بخش خصوصی از لحاظ کسورات، اعتبار،قلم خوردگی،مهر پزشک، مهر مرکز، ثبت تاریخ ویزیت و اعتبارو بررسی قیمت و تجویز داروهای لحاظ شده طبق فارماکوپه پزشک خانواده، تهیه سند داروخانه های بخش خصوصی و تحویل به امور مالی و بعد از تامین اعتیار و تائید اسناد واریز آنها به حساب داروخانه ها ی بخش خصوصی

-          بررسی بیمه مراکز پاراکلینیک(آزمایشگاه و سونوگرافی) بخش خصوصی و بررسی ویزیت های روستائی بیمارستان شهید بهشتی و سند نمودن، تائید و واریز مبالغ فوق به حساب آنها تهیه اسناد داروهای خریداری شده جهت خانه های بهداشت و تائید و واریز آنها به حساب شرکتهای داروئی

-          جمع آوری فیشهای مصرفی مراکز بهداشتی درمانی و بررسی آنها، تهیه سند، تائید سند و واریز مبالغ فوق از طریق باجه های خدماتی به حساب شرکتهای ذیحساب