واحد بهداشت مدارس

نام و نام خانوادگی: گلاله مفاخری

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: مسئول واحد بهداشت مدارس

 

شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت مدارس:

-          اخذ سیاست های ملی / استانی برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس از مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی و سایر مبادی ذیربط، برنامه ریزی برای اجرای فرآیند های مرتبط با سلامت نوجوانان، جوانان( بیماریابی و غربالگری گروه هدف، تربیت مربیان همسان، مراقبت از دانش آموزان، دانشجویان، پیشگیری از اعتیاد و ....)

-          بررسی، شناخت، تعیین و اولویت بندی نیازهای(سلامت جسمی، روانی و اجتماعی ) جمعیت 30-6 سال منطقه تحت پوشش شهرستان، تدوین برنامه های استراتژیک، تفضیلی و عملیاتی براساس نتایج حاصل از تحلیل وضعیت و اولویت های ملی، استانی و شهرستانی، ایجاد ارتباط تعامل و همکاری با سازمان ها، موسسات و بخش های ذیربط جمعیت 30-6 سال ( ادارات آموزش و پرورش ، بهزیستی و .....)

-          برنامه ریزی جهت آموزش مداوم عوامل انسانی ذیربط در برنامه های سلامت جمعیت 30-6 سال در سطوح مختلف شبکه های بهداشتی درمانی( پزشک / کارشناس برنامه ریزی جهت آموزش و توانمند سازی کارشناسان، مسئولین و فرهنگیان آموزش و پرورش، دانشجویان و دانش آموزان در زمینه های بهداشتی و سلامت جلب مشارکت و همکاری مراکز تخصصی و دانشکده های پزشکی و گروه های سنی مختلف تخصصی وابسته، بهداشت، تغذیه، روانشناسی و علوم تربیتی، در جهت ادغام برنامه های بهداشت مدارس و جمعیت سنی.در آموزش دانشجویان( ایجاد ارتباط عملی بین آموزش و فیلدهای اجرائی ) ایجاد هماهنگی بین تیم های ارائه کننده خدمات به داشتی و درمانی( بهداشت محیط، مراقبت بیماریها، بهداشت روانی، خانواده، تغذیه و ... ) برنامه ریزی ، هدایت و مدیریت این تیم ها جهت ارائه خدمات مطلوب به مدارس و دانش آموزان و معلمین

-          طراحی، تولید و انتشار بسته های آموزش( کتاب ، جزوه، پمفلت و ....) برای گروه های مختلف هدف( کارکنان بهداشتی، دانشجویان، فرهنگیان، دانش آموزان و اولیای آنها در ارتباط با موضوعات سلامت  نوجوانان، جوانان و مدارس و دانش آموزان