مرکز آموزش بهورزی

نام و نام خانوادگی: زینب فاطمی

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: مسئول مرکز آموزش بهورزی

 
 
نام و نام خانوادگی: مرضیه مالکی

تحصیلات:

سمت: مربی

 

نام و نام خانوادگی: لیلا رستمی

تحصیلات: لیسانس مامایی

سمت: مربی

 

نام و نام خانوادگی: پردیس حسینی

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: مربی

 

 شرح وظایف مسئول مرکز:

-          سرپرستی امور فنی و اداری مرکز.

-          تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان.

-           همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن.

-          ابلاغ شرح وظایف به کارکنان.

-          پیگیری دریافت مجوز پذیرش بهورز.

-          تشکیل کمیته جذب بهورز.

-          مشارکت و نظارت در انتخاب و نحوه پذیرش دانش آموزان.

-          تایید محل سکونت داوطلبان بهورزی.

-          برنامه ریزی آموزشی باهمکاری مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجرای آن.

-          نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه کلی چک لیست آموزشی.

-          مشارکت در آموزشهای نظری، عملی کار آموزی.

-          نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه، کلی، چک لیست آموزشی.

-          مشارکت در آموشهای نظری، عملی، کار آموزی.

-          نظارت برطرح سوالات امتحانی و تصحیح اوراق و ثبت کارنامه و معدل گیری.

-          تنظیم صورت جلسه برگزاری امتحانات پذیرش و آزمون مربوطه به هر دوره تحصیلی با نظارت کارشناس مسئول بهورزی و بازآموزی کارکنان استان.

-          فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری عملی و کاراموزی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان.

-          تشکیل شورا مربیان و تنظیم برنامه مدون برای بر گزاری جلسات آن حداقل ماهی یک بار.

-          برنامه ریزی جهت انجام برنامه های سنجش سلامت دانش آموزان جدید بهورزی.

-          برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی.

-          برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرا برنامه های امتحانی پایان دوره و نهایی.

-          نظارت بر رفتار و انضباط دانش آموزان در محیط مرکز و عرصه های کار آموزی با همکاری مربیان.

-          نظارت بر حسن انجام وظیفه مربیان و کارکنان، ارزشیابی سالانه آنان و برنامه های ارتقاء شغلی.

-          برنامه ریزی و مشارکت با مرکز بهداشت شهرستان در اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر.

-          انتقال مسائل و مشکلات واحدهای ستادی و مراکز روستایی و شهری در ارتباط با آموزش دانشجویان پزشکی جامعه نگر به دانشکده بهداشت های مربوطه.

-          برگزاری آزمون های ماندگاری اطلاعات جهت ارزشیابی برنامه های بازآموزی بهورزان با هماهنگی و مشارکت کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان.

-           تحلیل نتایج و ارائه طر حهای مداخله ای آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی.

-          نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور تجزیه و تحلیل و رفع نارسائی ها و بهبود روند برنامه های آموزشی.

-          مشارکت در جلسات و برگزاری کنفرانس و ارائه نظارات تخصصی.

-          همکاری در اجرا ی برنامه های باز آموزی، نو آموزی و بدو خدمت تیم سلامت با کارشناسان ستادی.

-          مشارکت با واحد های فنی مرکز بهداشت شهرستان در جهت مدیریت برنامه های اموزش تیم سلامت.

-          همکاری با مجله بهورز از طریق انجام نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان بمنظور تعیین نیازهای آموزشی.

-          مشارکت در تهیه مقالات ، جمع آوری مقالات و مطلب کارکنان، مربیان و بهورزان و ارائه به فصلنامه.

-          جمع آوری و جمع بندی فرمهای نظر سنجی در مورد موضوعات مجله بهورزی و ارائه به فصلنامه و توزیع مجله آموزشی بهورز.

-          برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت استان.

-          صدور گواهینامه آموزش بهورزی.

-          شرکت در جلسات کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پیشرفت برنامه ها.

-          پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشکلات آنها.

-          برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل مراکز بهداشتی در مانی به اتفاق تیم کارشناسان.

-          برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد خانه بهداشت دانش آموزی و آموزشی بصورت مستمر.

-          ارسال نتایج گزارش بازدید مربیان به مرکز بهداشتی درمانی و پیشنهاد تشویق و تنبیه پرسنل.

-          مشارکت در امور فنی بهورزان شاغل ( ارزشیابی سالیانه ارتقاء شغلی، تغییر عنوان و....... ).

-          برنامه ریزی جهت انجام تحقیق و پژوهش در عرصه های بهداشتی در مانی.

-          پیگیری تامین امور رفاهی بهورزان شاغل با همکاری امور اداری.

-          حضور فعال در کمیته نقل و انتقالات ( ویژه بهورزان).

-          برنامه ریزی جهت انجام نیاز سنجی آموزشی به صورت متمرکز از بهورزان و اعلام نتایج به واحدهای ستادی.

-          نظارت و ارزشیابی مستمر کلاسهای آموزشی برگزار شده و اعلام نتایج به واحدها.

-          تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی با همکاری مربیان و واحدهای ستادی.

-          پیگیری روند صدور گواهی بر اساس تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

-          پیگری تامین فضا و وسایل کمک آموزشی جهت کلاسهای پشتیبانی.

-          نظارت بر نحوه اجرا برنامه آموزش بدو خدمت نیروها، تجزیه و تحلیل برنامه ها و ارائه نتایج به واحدهای ستادی.

-          تنظیم برنامه های علمی، فرهنگی، اجتماعی برای دانش آموزان و بهورزان شاغل با همکاری مربیان و امور رفاهی مرکز بهداشت.

-          گزارش مشکلات نیروهای تخصصی به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات آنان.

-          مطالعه و بررسی به منظور تدوین منابع آموزشی از طریق تالیف، ترجمه کتب، مجلات و مقالات علمی برنامه ریزی جهت ارتقاء برنامه های مستمر بهورزان.

-          رابط فصلنامه بهورز و انجام شرح وظایف مربوطه.

-          پیگیری تامین اعتبار جهت خرید اقلام مورد نیاز مرکز.

-          شرکت فعال در برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه.

-           پیگیری امور رفاهی دانش آموزان بهورزی.

-          انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مافوق.

 

 شرح وظایف مربیان مرکز آموزش بهورزی:

-          مشارکت در مراحل پذیرش دانش آموزان بهورزی.

-          همکاری با مدیر مرکز در برنامه ریزی آموزش تحصیلی.

-          مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان تیم سلامت.

-          تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و چک لیست ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران.

-          ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن رسانه های آموزشی مناسب برای اجرای یک برنامه آموزشی موثر.

-          ارزشیابی مستمر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی آنان.

-          طرح سوال و برگزاری امتحانات  نظری عملی و ارزشیابی کار آموزی دانش آموزان.

-          تصحیح اوراق امتحانات، همکاری در ثبت نمرات در کارنامه هر دانش آموز و معدل گیری.

-          حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری به همراه دانش آموزان در برنامه ای بازدید منازل و مراقبتهای بهداشتی و غیره.

-          همکاری و مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های تیم سلامت.

-          شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت به منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی.

-          نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان.

-          مشارکت در اجرا و برنامه ریزی آموزشهای دانشجویان پزشکی اجتماعی و جامعه نگر.

-          تنظیم و نگهداری مدارک آموزشی دانش آموزان و اوراق امتحانی و اسناد.

-          مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان تیم سلامت.

-          مشارکت در برنامه های آموزشی نظری، عملی و بازدید از عرصه.

-          همکاری با مجله بهورز و استفاده از مطالب مجله بهورز در جلسات باز آموزی.

-          همکاری با مدیر مرکز در برنامه های ادامه تحصیل بهورزان.

-          برنامه ریزی جهت آموزش بدو خدمت نیروها با هماهنگی واحدهای مختلف مرکز بهداشت

-          همکاری در ثبت نام داوطلبان بهورزی.

-          حضور فعال در جلسات باز آموزی و نو آموزی شهرستان.

-          همکاری با مدیر در تنظیم برنامه های عملی، فرهنگی، اجتماعی برای دانش آموزان.

-          مشارکت فعال در جلسات شورای مربیان و ارائه راه حل در مورد مشکلات فردی و آموزشی دانش آموزان و حل مشکلات فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی.

-          برنامه ریزی و نظارت بر خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی.

-           کوشش در جهت کسب اطلاعات علمی و ارتقاء کیفیت روش تدریس.

-          تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی برگزار شده، ارئه نتایج به مدیر مرکز.

-          همکاری با واحد گسترش در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی و درمانی جدید.

-           تهیه بسته های آموزشی کلاسهای برگزار شده و بایگانی آنها.

-          همکاری در برگزاری جشن بهورزی و انتخاب بهورز نمونه.

-          همکاری با واحدها در برگزاری سمینارها و کارگاههای مختلف آموزشی.

-          برنامه ریزی و مشارکت در اجرای برنامه های آموزش تیم سلامت.

-          ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلا ت آموزشی آنان.

-          مطالعه و بررسی پیشرفتهای علمی بمنظور روزآمد کردن مواد آموزشی.

-          تدوین و تالیف مطالب آموزشی در زمینه مسایل بهداشتی و درمانی.

-          تنظیم گزارش بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی و ارائه به مدیر مرکز و پیگیری در جهت رفع مشکلات آنها.

-          همکاری در اجرای برنامه ادامه تحصیل بهورزان در رشته کار و دانش.

-          همکاری با مدیر در تامین امور رفاهی بهورزان شاغل و دانش آموز.

-          مشارکت در برنامه ریزی جهت اعزام دانشجویان به مراکز بهداشتی و درمانی.

-          همکاری در تامین وسایل کمک آموزشی جهت اجرای کلاسهای آموزشی.

-          شرکت فعال در برنامه های ادغام در سیستم طبق پیشنهاد مدیر مرکز.

-          نظارت بر اخلاق و انضباط دانش آموزان.

-          معرفی دانش آموزان پایه دوم به مردم و شورای اسلامی روستا با همکاری پزشک خانواده.

-          مشارکت در اجرای برنامه های ادغام یافته در سیستم.

-          استخراج نتایج برگزاری کلاسها و کارگاههای اجرا شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با همکاری واحدهای مرکز بهداشت و ارائه به مدیر مرکز.

-          انجام سایر امور به پیشنهاد مدیر مرکز.