واحد سلامت روان

نام و نام خانوادگی: فرانک سرهنگی

تحصیلات: لیسانس روانشناسی بالینی

سمت: مسئول واحد سلامت روان

 

شرح وظایف واحد سلامت روان:

-          هماهنگی جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان

-          ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و تهیه گزارش‌های ماهانه و سالیانه

-          تهیه و تدوین متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

-          ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طریق تدوین و انتشار متون آموزشی یا از طریق رسانه‌ها

-          تعیین و محاسبه شاخص‌های برنامه ادغام سلامت روان

-          جمع آوری و ثبت آمار خودکشی

-          هماهنگی جهت جلب مشارکت و حمایت مسئولین و سیاست گذاران در اجرای برنامه‌های سلامت روان

-          هماهنگی جهت ارزشیابی برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجرای برنامه

-          مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر سازمان ها جهت ارتقاء برنامه‌های سلامت روان

-          همکاری و مشارکت با کارشناسان و مسئولین سلامت روان مراکز بهداشتی درمانی استان در اجرا و پیشبرد برنامه‌ها و راهبردی هدایت فعالیت‌های آنها

-          ارتقاء و بازنگری اجزای مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نیازهای شبکه سلامت روان و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی کشوری

-          مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکردهای سالیانه

-          آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی

-          آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران

-          آموزش و بازآموزی بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی

-          پایش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی

-          مشارکت در تهیه گزارش‌های آماری برای سطح بالاتر ارائه خدمات

-          شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های سنی مختلف

-          ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر