واحد بهداشت دهان و دندان

نام ونام خانوادگی:  نگار گوهری

رشته تحصیلی: فوق دیپلم بهداشت خانواده

سمت: مسئول واحد بهداشت دهان و دندان

 

شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان:

-         شناسایی آمار جمعیت تحت پوشش و تهیه dmft

-         شناسایی وضعیت آب آشامیدنی منطقه از نظر فلوراید موجود و سایر مواد معدنی که بر سلامت دندان تاپیر دارد

-         بررسی وضعیت تغذیه و شناسایی مواد غذایی مضر در سلامت دندانهای جمعیت تحت پوشش

-         برگزاری کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان برای مدیران مدارس، مربیان بهداشت ، مربیان مهدکودک، بهورزان و مرافبین سلامت

-         تامین وسایل مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی مراکز

-         برگزاری کلاس در خصوص کنترل عفونت و جلوگیری از انتشار بیماری جهت دستیار دندانپزشکی و خدمه مرکز

-         پایش مراکز و خانه بهداشت ها در خصوص چکپگونگی اجرای برنامه

-         مشارکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل مربوطه و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

-         انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام ما فوق و مطابق مقررات

-         تهیه آمار و ثبت در سایت