جمعدار اموال

نام و نام خانوادگی: بهاءالدین یارعلی

تحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی

سمت: جمعدار اموال

 

نام و نام خانوادگی: هادی محمدی

تحصیلات: فوق دیپلم مدیریت اداری

سمت: انباردار

 

نام و نام خانوادگی: محمد نظری

تحصیلات: لیسانس ادبیات

سمت: انباردار

 

شرح وظایف حسابدار و امین اموال امین اموال:

-          تطبیق فهرست کلیه اموال ورودی به واحد با اسناد قانونی مربوطه از قبیل فاکتور خرید، قبض انبار، سند انتقال یا مدارک اهداء کالا و تایید اسناد فوق الذکر

-          رسیدگی به وضعیت صورت حسابها و بررسی و تطبیق آنها با آئین نامه های اموال

-          الصاق برچسب مناسب بر روی اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرم های اموال واحد

-          تجدید صورت برداری از اموال بخشهای مختلف حداقل دوبار در سال و تنظیم لیست جدید اموال

-          کنترل اموال واحد به روش نوین و نگهداری حساب آنها با درج مشخصات کامل

-          تشخیص و فهرست بندی و جمع آوری اموال مازاد و اسقاطی با تایید کارشناسان مربوطه و نگهداری آنها در انبار مربوطه

-          نگهداری صورت ریز کلیه ی اموال منتقول ، غیر منتقول و حق الاشتراک و ثبت آنها در دفاتر قانونی

-          اخذ مجوز لازم برای فروش اموال اسقاطی و مازاد واحد از بالاترین مقام دانشگاه، با تهیه صورت ریز اموال مورد مزایده و حذف آنها پس از فروش از دفاتر قانونی مربوطه

-          تنظیم و ارسال سیاهه های اموال واحد به مدیریت امور مالی دانشگاه جهت اقدام لازم

-          انجام تحویل و تحول اموال بین صاحبان قبلی و فعلی اموال با تنظیم و تکمیل ل صورتجلسه و فرمهای مربوطه

-          صدور مفاصا حساب اموالی برای کادر شاغل در واحد دربدلیل بازنشستگی یا انتقال

-          نظارت مداوم بر اموال موجود در بخشهای مختلف واحد و گزارش بموقع مواردی از قبیل سرقت، مفقودی یا آسیب دیدن تجهیزات به مراجع ذیربط و پیگری آن

-          انجام محاسبات آماری به منظور تعیین موجودی و تشخیص ضرورت خرید کالاهای مورد درخواست واحدها

-          صدور پروانه خروج و تهیه اسناد انتقالی جهت اموال تحت ابواب جمعی

-          بایگانی اسناد و مدارک مربوط به قبوض و حواله های انبار و اسناد انتقال و تطبیق با صورت حسابهای مربوطه

-          تشخیص اسناد تنظیمی و تفکیک طبقاتی اموال با رعایت حد نصاب معاملات

-          صدور پروانه خروج جهت اموال تعمیری و پیگیری لازم جهت برگشت آنها به واحد

-          شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله، انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات