واحد بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی: حمید خوشنواز

تحصیلات: لیسانس بهداشت محیط

سمت: مسئول واحد بهداشت محیط

برنامه های تحت پوشش: پیگیری فعالیت های آموزشگاه بهداشت اصناف قروه، پیگیری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان، مربی بهداشت محیط آموزش بهورزی

 

نام و نام خانوادگی: صادق طالبی

تحصیلات: فوق لیسانس بهداشت محیط

برنامه های تحت پوشش: برنامه پسماند شهری، برنامه پسماند پزشکی، برنامه مدیریت بحران، رابط سامانه جامع بازرسی، مسئول پیگیری طغیان ها

 

نام و نام خانوادگی: حسین قادری

تحصیلات: لیسانس بهداشت محیط

برنامه های تحت پوشش: برنامه کنترل بهداشت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

 

نام و نام خانوادگی: حمید رضا مولائی

تحصیلات: لیسانس بهداشت محیط

برنامه های تحت پوشش: برنامه عملیات بهداشت محیط روستاها، مسئول پیگیری و کنترل حیوانات ناقل بیماریها، نماینده مرکز بهداشتی در پیگیری حقوقی اجرای آئین نامه ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و سایر قوانین بهداشت محیط در دادگستری و تعزیرات

 

نام و نام خانوادگی: زهرا فعله گری

تحصیلات: لیسانس بهداشت محیط

برنامه های تحت پوشش: برنامه کنترل بهداشت آب و فاضلاب، برنامه کنترل بهداشتی دخانیات و آلودگی هوا، برنامه کاربرد سموم و گندزداها

 

نام و نام خانوادگی: مریم درویشی

تحصیلات: لیسانس بهداشت محیط

برنامه های تحت پوشش: کنترل بهداشتی نان و نمک، برنامه ستاد فوریت های سلامت محیط و سامانه 190 شکایات بهداشت مردمی، برنامه بهداشت مدارس، نمونه برداری مواد غذایی

 

شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای:

-         اجرای خط مشی و سیاست کلی ارائه شده بهداشت محیط و حرفه ای در سطح شهرستان

-         برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای مختلف بهداشت محیط(بهداشت محیط اماکن عمومی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی، مراکز آموزشی، بهسازی محیط روستاها

-         بهداشت آب و فاضلاب، دفع بهداشتی زباله، بهداشت هوا، سوانح و بلایا ، مبارزه با دخانیات، مبارزه با جوندگان و بند پایان با همکاری ارگانهای مختلف مسائل بهداشت حرفه ای کارگاهها، کنترل عوامل زیان آور محیط کار و اجرای مقررات و ارائه گزارشات لازم به مقامات صلاحیتدار

-         نظارت بر اجرای مقررات بهداشت محیطی و حرفه ای توسط همکاران

-         نظارت و انجام اقدامات لازم در مورد نمونه برداری های مربوط در زمینه های آب و فاضلاب، مواد غذایی

-         هماهنگی با ارگانهای بین بخشی از جمله فرمانداری، شهرداری، آب و فاضلاب، دامپزشکی، اداره نظارت، بهداشت استان در مورد مسائل بهداشت محیط حرفه ای اعمال و اجرای مقررات و استانداردهای بهداشت محیط در زمینه کنترل بهسازی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذائی، کنترل آن در سطح عرضه، بهداشت آب و فاضلاب، بهداشت بیمارستانها و مراکز، کنترل بهسازی اماکن عمومی

-         نظارت و همکاری در اجرای دوره های آموزش بهداشت عمومی صنوف و پیگیری لازم

-         صدور صلاحیتهای بهداشت محیطی برای اماکن مشمول ماده 13 بر اساس استانداردها و مقررات با همکاری کارشناسان مربوطه

-         نظارت بر استانداردهای بهداشت حرفه ای کارگاهها و پیگیری در مورد احداث مراکز بهداشت، خانه بهداشت، ایستگاه بهگر

-         برنامه ریزی و تقسیم  فرآیندها بین همکاران و نظارت و پیگیری آنها و تنظیم برنامه های عملیاتی برای اجرای فرآیندها

-         شرکت در جلسات هماهنگی بین بخشی و درون سازمانی و پیگیری مسائل بهداشت محیطی و حرفه ای برابر مقررات و ضوابط

-         ارجاع شکایات مردمی در مورد مسائل بهداشت محیط و حرفه ای به کارشناسان مربوطه و پیگیری های لازم

-         نظارت بر فرآیندهای بهداشت محیط و حرفه ای در مراکز و خانه های بهداشت شهرستان

-         پاسخگویی به ارباب رجوع اعم از همکاران و متصدیان اماکن و کارگاهها و تبیین سیاست و مقررات بهداشتی

-         نظارت بر سنجش کنترل عوامل زیان اور محیط کار از جمله عوامل فیزیکی – شیمیایی – ارگونومی- مکانیکی- پرتوها و....

-         نظارت بر پایش عملکرد فعالیتهای بهداشت محیط و حرفه ای واحدهای محیطی و ارئه راهکارهای لازم

-         پیگیری انجام معاینات دوره ای کارآموزان توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای

-         نظارت و اقدامات مورد نیاز در جمع آوری گزارش فعالیتهای بهداشت محیط و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامات بالاتر

-         انجام احتمالات لازم در مورد پیشگیری از اپیدمی  ها از جمله التور برای ضوابط و مقررات

-         ارجاع متخلفان بهداشتی به مراجع قضائی براساس ضوابط ومقررات و گزارش کارشناسان با هماهنگی ریاست مرکز بهداشت

-         شرکت در جلسات بین بخشی ازجمله کارگروه بهداشت درمان ، بهداشت شهری وپیگیری مسائل بهداشت محیط و حرفه ای

 شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط:

-         برنامه ریزی و بازدید و بررسی وضعی بهداشتی تاسیسات های مرتبط با بهداشت محیط

-         اجرا و نظارت بر اجرای استانداردهای بهداشت محیط در اماکن اموزشی- تربیتی و مراکز تهیه و توزیع و کارگاهها و کارخانجات

-         نظارت بر و ضع بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

-         شرکت در برنامه های مبارزه با اپیدمی ها ارائه آموزش در صدا و سیما به منظور کنترل عوامل محیطی و مهار بیماری

-         رسیدگی به شکایات مربوطه به بهداشت محیط و ارائه پیشنهادات به مقامات مربوطه

-         همکاری در برنامه ریزی و بررسی برنامه های بهداشت محیط شهرستان به مقامات مربوطه

-         جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار عملکرد فرآیندها و استخراج شاخصهای مربوطه و ارسال پس خوراند به واحدهای تابعه

-         ارتباط با موسسات علمی و تحقیقاتی به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه بهداشت محیط و ارائه اطلاعات به مقامات مربوطه و استفاده از آنها

-         پیش بینی نیازمندیهای واحد بهداشت محیط و پیگیری آن تا حصول نتیجه

-         همکاری در آموزش و کار آموزی دانشجویان بهداشت محیط و سایر دانشجویان علوم پزشکی براساس معرفی نامه معتبر

-         بازدید از کارگاهها و کارخانجات مواد غذایی و تکمیل پرونده و نمونه برداری از مواد تولیدی به منظور مطابقت و کنترل بهداشتی

-         کنترل مواد غذایی( نمونه برداری آب، فاضلاب، مواد غذایی، هوا) جهت کنترلهای لازم و مطابقت با استانداردهای مربوطه

-         نظارت بر طرحهای عملیات بهسازی محیط روستاها

-         شرکت در کمیسیونهای درون سازمانی و برون سازمانی و عضویت در کمیته های مربوطه به منظور اظهار نظر در خصوص عوامل محیطی

-         برپایی اردوگاه در حوادث سوانح و بلایای طبیعی و کنترل عوامل طبیعی آن

-         بازدید و نظارت بر عملیات صحرایی و اظهار نظر در خصوص عوامل محیطی

-          شرکت و عضویت در کمیسیون درجه بندی اماکن و مراکز و ارائه نظرات کارشناسی لازم

-          اظهارنظر در خصوص نقشه و طرحهای مربوط به تاسیسات بهداشتی کارگاهها و کارخانجات مواد غذایی و اماکن عمومی

-         آموزش بهداشت به گروههای هدف و پایش و ارزشیابی آنها

-          برنامه ریزی جامع و عملیاتی و نوشتن برنامه ریزی  تفضیلی برای فرآیندها

-          نظارت بر عملکرد آموزشگاههای صنوف

-          نظارت بر عملکرد واحدهای کار با پرتوها و کنترل بهداشت پرتوها

-          نظارت بر عملکرد تاسیسات تولید پرتو جهت گند زدایی محصولات کشاورزی( پیاز، سیب زمینی، حبوبات)

-         شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

-          انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات