واحد امور داروئی

نام و نام خانوادگی: نسرین صادقی

تحصیلات: تکنسین امور داروئی

سمت: مسئول واحد امور داروئی

 

نام و نام خانوادگی: سکینه رستگار

تحصیلات: دیپلم بهیاری

سمت: انباردار
 

شرح وظایف واحد امور داروئی:

-          تهیه و تنظیم و برآورد درخواست های داروئی، لوازم پزشکی مصرفی و غیر مصرفی جهت خانه های بهداشت ، ترالی CPR، آزمایشگاه

-          برگزاری مناقصه و خرید دارو، لوازم پزشکی مصرفی، غیر مصرفی، لوازم آزمایشگاهی و خرید با نازلترین قیمت از شرکت های داروئی و تجهیزات پزشکی

-          تحویل دارو و لوازم پزشکی به مراکز جهت خانه های بهداشت هرسه ماه یکبار طبق درخواست داروئی مراکز و خانه های بهداشت

-          تحویل دارو و لوازم پزشکی جهت ترالی CPR بر اساس نیاز مراکز

-          تحویل لوازم آزمایشگاهی بر اساس درخواست آزمایشگاه و با توجه به نیاز

-          کنترل تاریخ انقضاء دارو و لوازم پزشکی بر اساس قانون CPR در انبار داروئی

-          صدور قبض خرید و آماده سازی اسناد حسابداری و تحویل به کار پرداز

-          تحویل دارو و لوازم پزشکی از شرکتها و کنترل از نظر کیفیت ، تاریخ انقضاء

-          صدور حواله انبار برای داروها و لوازم پزشکی مصرفی و غیر مصرفی جهت واحدهای مختلف متقاضی

-          انبار گردانی در فواصل معین (فصلی )

-          کنترل شرایط نگهداری داروها از نظر نور، دما و جلوگیری از فساد آنها

-          تکمیل فرمهای انبار گردانی در پایان هر سال و ارسال به ذیحسابی (امور مالی )