امور عمومی

نام ونام خانوادگی: میکائیل قادرمزی

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: رئیس اداره امور عمومی

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم درویشی

تحصیلات: دیپلم

سمت: کاردان سمعی بصری

 

شرح وظایف اداره امور عمومی:

-          نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

-          صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

-          سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

-          تعیین خط مشی و نظارت برحسن اجرای آن

-          صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط

-          نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط

-          شرکت در کمیسیونها، سمینارها، جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق