واحد گسترش

نام و نام خانوادگی: مریم حیدری

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: مسئول واحد گسترش

 

نام و نام خانوادگی: زینب فاطمی

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس آمار و مرگ و میر

 

نام و نام خانوادگی: مهین خالدیان

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سمت: مسئول برنامه جلب مشارکت مردمی

 

نام و نام خانوادگی: جلال اسدی

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

 سمت: کارشناس Phc

شرح وظایف کارشناس مسئول گسترش:

-         تعیین میزان پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی و درمانی در منطقه و نمایش آن در منطقه

-         بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش یا تبدیل واحدها و تعدادپرسنل لازم

-         اعلام اولویت بندی استخدام نیروهای مورد نیاز بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحدهای تحت پوشش

-         بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن در صورت لزوم

-         تشکیل شناسنامه و تجهیزات بر اساس فهرستهای استاندارد

-         پیشنهاد ایجاد، احداث و استاندارد سازی و یا اجاره فضاهای فیزیکی مورد نیاز به مسئولین ذیربط

-         تائید مجوز بهورزگیری برای خانه های بهداشت فاقد بهورز دارای پست سازمانی خالی

-         همکاری و هماهنگی لازم با مدیر یا کارشناس آموزش بهورزی شهرستان جهت بهره گیری مطابق دفترچه طرح گسترش شبکه

-         همکاری با مراکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی

-         نظارت و اجرای ضوابط طرح گسترش واحدهای بهداشتی، ادغام خدمات و هماهنگی آنها

-         تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه

-         مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی اعزامی به واحدهای بهداشتی تابعه

-         بررسی و تامین و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی منطقه بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحدهای تحت پوشش

 

شرح وظایف کارشناس گسترش شبکه:

-         شناخت خصوصیات جغرافیایی، جمعیتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرحهای جدید متناسب با شرایط اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور

-         بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی

-         مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه

-         بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی

-         مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا، تجهیزات و نیروی انسانی

-         راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جدید نظیر خانه بهداشت، پایگاه بهداشتی، مراکز بهداشتی و درمانی شهری وروستایی برابر طرح گسترش شبکه

-         اولویت بندی احداث واحدهای بهداشتی درمانی

-         مکان یابی برای احداث واحدهای بهداشتی مطابق با ضوابط و آئین نامه های گسترش

-         ایجاد واحدهای بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی در قالب تفاهم نامه یا قرارداد بر اساس ضوابط طرح گسترش

-         الویت بندی تعمیرات و تجهیزات واحدهای بهداشتی به همراه برآورد اعتبار مورد نیاز و پیگیری در خصوص وصول اعتبارات

-         هماهنگی جهت هزینه شدن اعتبارات به ترتیب اولویت تعمیرات و تجهیزات پیش بینی شده

-         تامین و توزیع تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

-         نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات شبکه های بهداشتی درمانی

-         آموزش و بازآموزی کارکنان (بدو خدمت و حین خدمت(

-         برآورد نیروی انسانی فنی و اداری مورد نیاز شبکه

-         متناسب سازی حجم خدمات با تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

-         اولویت بندی نیروهای مورد نیاز برای استخدام نیرو

-         هماهنگی جهت جذب مجوزهای استخدامی

-         بازنگری و پیشنهاد اصلاح تشکیلات

-         تأمین و توزیع نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

-         تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و با زآموزی حین خدمت رده های مختلف کاردان ـ کارشناسان ستادی و غیره

-         جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی، تامین منابع و استقرار واحدهای بهداشتی درمانی

-         اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق واجد شرایط (شهری-روستایی)

-         نظارت بر عملکرد تیم سلامت و پوشش خدمات بهداشتی در روستاها

-         تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی، هدایت و نظارت بر مراکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد

-         نظارت بر حسن انجام سرشماری سالیانه توسط بهورزان

-         ارسال آمار فصلی و استخراج شاخص های بهداشتی از زیج واحدهای بهداشتی و تحلیل شاخص های زیج

-         بازآموزی و نوآموزی بهورزان

-         توانمندسازی مربیان

-         آزمون علمی نیم سال و سالیانه بهورزان و مربیان بهورزی مراکز روستایی

-         برگزاری شورای مربیان ستادی

-         برگزاری شورای مربیان محیطی

-         پایش از خانه های بهداشت

-         بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی

-         بررسی و تحلیل گزارش های واصله، تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات، آمار، و شاخص های خدمات بهداشتی جهت واحدها و اعلام نتایج به سازمان های ذیربط

-         هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات

-         طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی

-         برنامه ریزی، نظارت و مشارکت در آموزش و بازآموزی رابطین بهداشتی

-         پایش و ارزشیابی برنامه ها ی جاری جلب و مشارکت جامعه در توسعه و تعمیق برنامه های نظام سلامت در سطوح مشارکت داوطلبان محلات، نیروی مقاومت و نیروهای نظامی و انتظامی، حوزه های علمیه، کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، سازمانهای دولتی و غیردولتی، مشارکت خیرین و واقفین، مشارکت مدارس، شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

شرح وظایف واحد آمار شبکه:

-         جمع آوری، بررسی و آنالیز فرمهای آماری به صورت ماهیانه و ارسال آن به واحد آمار معاونت

-         جمع اطلاعات وآمارعملکردهای مختلف مراکز بهداشتی درمانی

-         تجزیه و تحلیل و تهیه اطلاعات آماری به صورت سه ماهه و ارائه پسخوراند لازم

-         بازدید و نظارت از مراکز و خانه بهداشت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و بررسی صحت و سقم آمارهای ارسال شد

-         ارسال پسخوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش

-         آموزش و برنامه ریزی برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ

-         جمع آوری و ثبت مرگ و میر شهرستان در نرم افزار ثبت مرگ

-         پیگیری و ارائه گزارش عملکرد مرکز بهداشت و درمان شهرستان

-         همکاری با ارگانهای مختلف جهت برطرف کردن نیازهای آماری

-         همکاری با دیگر واحدهای ستادی در جهت پیشبرد برنامه های آماری

-         جلسات با واحد های تابعه – شرکت در جلسات معاونت بهداشت

-         آموزش چهره به چهره آماری در خصوص مشکلات آماری در پایان هر ماه و پیگیری رفع مشکلات

-         همکاری با واحد گسترش در انجام طرحهای مختلف

-         تهیه عملکرد مقایسه ای جهت تحویل به ریاست محترم مرکز

-         نظارت بر برد سرپرستی مراکز

-         ارائه گزارش عملکرد مراجعین سر پایی و ارسال فید بک به مراکز

-         آموزش نیروهای بدو خدمت

-         تهیه امتیازات چک لیست و تحویل به معاونت به صورت سه ماهه

-         تهیه شاخصها و عملکرد و تحویل به معاونت

-         تهیه جدول بازدید

 

شرح وظایف برنامه جلب مشارکت مردمی:

-         تلاش برای دستیابی به روشهای جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف و اجرای برنامه های آموزشی و بهداشتی پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزشهای عمومی جامعه در زمینه مسائل بهداشتی مربوطه

-         برنامه ریزی برای اهداف برنامه جلب مشارکت مردم و اجاری خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارتخانه و برنامه ریزی جهت همکاری مردم با برنامه های بهداشت در سطح شهرستان

-         تجزیه و تحلیل و کنترل و تهیه آمار جلب مشارکت بر اساس برنامه های تعیین شده و انتقال به استان

-         برنامه ریزی جهت اموزش و آشنایی پرسنل مراکز انتخاب شده برای اجرای برنامه های مشارکت مردم شامل داوطلبان متخصص ادارات، داوطلبان نهضت و مربیان برنامه داوطلبین شهری و روستائی و عشایر

-         توانمند سازی داوطلبان سلامت شهری -روستائی - متخصص - عشایر و نهضصت شامل هدایت آموزشی - کمک در تهیه بسته های آموزشی و نظارت برروند صحیح و کامل آموزش آنان

-         نظارت بر شرکت کردن کلیه واحدهای تشکیل دهنده مرکز در استفاده از ساختار برنامه مشارکت مردم

-         اجرای طرح های استانی و اجرای فرامین مافوق در سیستم شبکه

-         افزایش کمی برنامه های تحت پوشش از طریق

-         جذب داوطلبان جدید در دو گروه مربوطه

-         افزایش تعداد خانوار تحت پوشش داوطلبان

-         افزایش تعداد پرسنل تحت پوشش داوطلبان متخصص

-         افزایش کمی خدمات ارائه شده به زیر گروهها و مردم منطقه

-         افزایش درصد های کمی شاخص های برنامه

 

شرح وظایف کارشناس Phc شهری:

-          نظارت بر سرشماری شهری

-          برگزاری کمیته های اجرایی و ستاد عملیاتی مراقبتهای اولیه سلامت شهرستان

-          تهیه نقشه شهر : بلوک بندی مناطق و تعیین محدوده تحت پوشش مراقبین سلامت

-          صدور گواهی آموزشی مراقبین سلامت

-          نظارت مستمر بر ورود اطلاعات و ارائه خدمات در سامانه سیب

-          پیگیری تجهیزات و تعمیرات مراکز و پایگاههای سلامت شهری

-          تهیه مسیر ارجاع افقی و عمودی و هدایت خدمت گیرندگان

-          اموزش و توانمند سازی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت

-          نظارت مستقیم بر فعالیتهای مراکز سلامت جامعه شهری

-          نظارت و کنترل کیفیت و کمیت خدمات سلامت (پایش برنامه )

-          آموزش حین خدمت و بازآموزی  مراقبین سلامت

-          شناسایی ظرفیت های موجود ارائه خدمات اعم از بخش خصوصی ، عمومی ، تعاونی ، خیریه ، مردم نهاد ، شرکت های دانش بنیان بر اساس استاندارد های فنی ، عملیاتی و اجرایی اعلام شده از سوی ستاد اجرایی

-          تدوین استانداردهای خدمات چک لیست های مربوطه بر اساس بسته های خدمات تعریف شده  به منظور تضمین کیفیت خدمات ارایه شده در واحدهای ارائه خدمات سلامت و رعایت مفاد قرارداد