کارگزینی

نام و نام خانوادگی: کیوان کریمی

تحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی

سمت: مسئول کارگزینی مرکز بهداشت

 

فرم شرح وظایف کارگزین مسئول:

-         نظارت و کنترل لازم بر صحت احکام صادره کارگزینی توسط کارکنان تحت سرپرستی

-         رسیدگی و تکمیل دقیق فرمهای استخدامی متقاضیان استخدام بمنظور حصول اطمینان از صحت و سقم انها

-         همکاری در تهیه پیش نویس کلیه احکام کارگزینی از قبیل ترفیع، تغییر عنوان، همترازی، مرخص ها و غیره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

-         تهیه پیش نویس مکاتبات اداری واحد و انجام پیگیری جهت اخذ پاسخ لازم

-         رسیدگی لازم به پیشنهادات و درخواست های واصله مربوط به امور استخدامی، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، انتقال، بازنشستگی، تعیین و برقراری حقوق وظیفه و بازنشستگی

-         همکاری در صدور انواع گواهی کار از جمله گواهی حقوق ، پایان طرح، ضریب و گواهی انجام کار و سایر موارد مشابه

-         تکمیل و کنترل برگهای سوابق خدمتی پرسنل جهت اخذ گروه یا ترفیعات اداری

-         بررسی و کنترل مدارک دوره های آموزشی ضمن خدمت پرسنل جهت تنظیم گواهی طی 176 ساعت آموزش ضمن خدمت و استفاده از مزایایی قانونی آن

-         ثبت و کنترل و اعلام وضعیت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی پرسنل به شاغلین و مراجع ذیربط

-         بررسی و کنترل اولیه کلیه احکام شاغلین مشمول مسیر ارتقاء شغلی با تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوطه

-         همکاری در تهیه آمار و ارقام درخواستی مراجع ذیربط و پیگیری لازم درمورد بروز بودن آمار ارسالی

-         انجام امور مربوط به تعاون و بیمه رفاه کارکنان

-         بررسی و برنامه ریزی و سرپرستی امور مربوط به کارکنان

-         مطالعه و تهیه ضوابط و دستورالعمل لازم در زمینه های مربوطه

-         شرکت در جلسات و کمیسونهای مربوطه و ارائه نظرات اصلاحی در این مورد

-         اتخاذ تدابیر لازم به منظور بررسی پیشرفت اداری و پرسنلی واحد

-         رسیدگی به شکایات استخدامی کارمندان و شکایات واصله از مراجع قضایی و تهیه لوایح دفاعی لازم

-         شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله

-         انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات

 

شرح وظایف کارگزین:

-         مطالعه و بررسی قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی

-         بررسی مدارک و مستندات پرسنلی کارکنان و بازنشستگان براساس پرونده پرسنلی آنان

-         تهیه و تنظیم برگ خلاصه سوابق خدمتی کارکنان

-         تهیه پیش نویس نامه های اداری

-         صدور احکام پرسنلی از قبیل انتقال ،ماموریت، مرخصی ها، افزایش حقوق و فوق العاده ها، ارتقاء گروه براساس قوانین و مقررات مربوطه

-         رسیدگی به پیشنهادات و درخواست های استخدامی، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و حقوق وظیفه

-         مشارکت در انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارکنان

-         مشارکت در تهیه و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی

-         شرکت در کمیسیونها،کمیته ها و جلسات مربوطه

-         اتخاذ رویه ها و انتخاب روشهای مناسب جهت انجام امور پرسنلی

-         صدور ابلاغ های تشویق ،ابلاغ های انتصاب، تعیین محل خدمت و ابلاغ عضویت معرفی نامه ها و صدور گواهی خدمت

-         پیش بینی های لازم در خصوص نیازهای پرسنلی و استخدامی واحد

-         جمع آوری و تجزیه تحلیل آمار و اطلاعات مربوطه و ارائه گزارشهای لازم به مقام مافوق

-         مشارکت در اقدامات لازم درخصوص پیش بینی و تامین نیازهای آموزشی کارکنان

-         شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی درجهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

-         انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات