امور مالی شبکه

مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی: جلال حنیفی

سمت: مسئول امور مالی

تحصیلات: فوق دیپلم اداری مالی

 
کارشناسان واحد امورمالی:

نام و نام خانوادگی: عطیه عبدالملکی

سمت: حسابدار

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت (بازرگانی، بازاریابی)

 

نام و نام خانوادگی: پیمان کریمی

سمت: حسابدار

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

 
نام و نام خانوادگی: میکائیل باقری

سمت: حسابدار

تحصیلات: لیسانس حسابداری

 

نام و نام خانوادگی: احمد محمودی

سمت: حسابدار

تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی

 

نام و نام خانوادگی: حمید رضا صادقی

سمت: حسابدار

تحصیلات: فوق دیپلم حسابداری

 

نام و نام خانوادگی: کورش نعمتی

سمت: حسابدار

تحصیلات: فوق دیپلم حسابداری

 

نام و نام خانوادگی: شهلا فعله گری

سمت: حسابدار

تحصیلات: فوق دیپلم حسابداری

 
 شرح وظایف مسئول امور مالی:

-          نظارت بر تنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف.

-          رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از جهت رعایت اجرای قوانین و مقررات مالی.

-          انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات و حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها.

-          نظارت و رسیدگی لازم براسناد مالی و پرداختها.

-          همکاری در تهیه و تنظیم بودجه واحد براساس خط مشی تعیین شده.

-          نگهداری و نظارت برحساب اموال و برچسب کوبی و پلا کوبی آنها.

-          مراقبت در وصول و ایصال درآمدها.

-          نگهداری دفتر بانکی و صورت مغایرت های بانکی لازم.

-          نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان واحد.

-          درخواست تنخواه گردان در چهارچوب اعتبارات و پرداخت کلیه هزینه ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته.

-          انجام مکاتبات اداری واحد و پاسخ به نامه های واصله طبق ارجاع مقام مافوق.

-          تقسیم کار بین حسابدارن تحت سرپرستی و کنترل و نظارت بر عملکرد آنها با بررسی حسابهای تنظیم شده توسط حسابداران.

-          تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی  و بودجه تفصیلی و ارائه گزارش به مسئول ذیربط.

-          تهیه گزارش لازم از فعالیتهای واحد حسابداری بصورت دوره ای و ارائه ان به مسئولین ذیربط.

-          شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

-          انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.

 
  شرح وظایف کارشناسان واحد حسابداری:

-          صدور چکهای بانک جهت پرداختهای جاری و اختصاصی و ثبت در دفتر مربوطه.

-          تهیه مغایرت بانکی ماهیانه با توجه به صورت حسابهای بانکی و مانده موجودی دفتر.

-          آشنایی لازم با آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه.

-          ثبت برگه های حسابداری در دفتر صدور برگه.

-          کنترل اسناد مربوطه و تطبیق آن با برگه های صادر شده.

-          تنظیم و نگهداری دفاتر حسابداری واحد برحسب برنامه ها و فعالیتها و مواد هزینه و سایر مواد لازم.

-          ارائه صورت ریز هزینه و اعلام مانده اعتبارات به مسئول ذیربط.

-          شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

-          بایگانی اسناد مربوط به امور جاری حسابداری در فایل های رایانه ای یا پرونده های مربوطه .

-          همکاری در پرداخت اضافه کاری ، و سایر مزایای کارکنان .

-          کنترل احکام پرسنلی صادر شده از جهت وجوه پرداختی به کارکنان مطابق مقررات.

-          همکاری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان  دستور مافوق.

-          محاسبه و پرداخت کسورات پرداختهای انجام شده کارکنان.

-          همکاری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی، حق التدریس و سایر موارد مشابه.

-          انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.

 
 
تلفن تماس:35220158