بایگانی

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا سروشی

سمت:

تحصیلات:

 

شرح وظایف:

-          کنترل نامه ها و استعلامات وارده به بایگانی جهت قراردادن در پرونده ها.

-          نظارت بر تحویل و دریافت پرونده ها از قسمتهای مختلف.

-          تشکیل پرونده برابر کدهای تعیین شده در قسمتهای مربوط.

-          بایگانی نامه ها و پیش نویس ها و استعلامات.

-          ثبت نامه های وارده در سیستم رایانه ای بایگانی.

-          ثبت نامه ها و پرونده ها در دفاتر بایگانی.

-          شماره گذاری کلیه سوابق ارسالی به بایگانی.

-          تحویل گرفتن پرونده و نامه ها از دبیرخانه و بررسی شماره صادره آن پرونده.

-          ویرایش پرونده های وارده به بایگانی.

-          جستجوی پرونده ها در سیستم رایانه ای و دفاتر بایگانی.

-          برگ شماری و شماره گذاری پرونده های وارد به بایگانی.

-          جابجایی پرونده های وارده در بایگانی و طبقه بندی آنان براساس کد گذاری.

-          بایگانی نمودن کلیه برگه های وارد در بایگانی و جابجا نمودن آنان در پرونده های مربوط.

-          تعویض زونکن های فرسوده و پشت نویسی پرونده ها و زونکن ها.

-          سایر امورات.