کارگزینی شبکه

مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی: ربیع شهبازیان

تحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی

سمت: مسئول کارگزینی

 

شرح وظایف کارگزین مسئول:

 -          نظارت و کنترل لازم بر صحت احکام صادره کارگزینی توسط کارکنان تحت سرپرستی

-          رسیدگی و تکمیل دقیق فرمهای استخدامی متقاضیان استخدام بمنظور حصول اطمینان از صحت و سقم انها

-          همکاری در تهیه پیش نویس کلیه احکام کارگزینی از قبیل ترفیع، تغییر عنوان، همترازی، مرخص ها و غیره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

-          تهیه پیش نویس مکاتبات اداری واحد و انجام پیگیری جهت اخذ پاسخ لازم

-          رسیدگی لازم به پیشنهادات و درخواست های واصله مربوط به امور استخدامی، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، انتقال، بازنشستگی، تعیین و برقراری حقوق وظیفه و بازنشستگی

-          همکاری در صدور انواع گواهی کار از جمله گواهی حقوق ، پایان طرح، ضریب و گواهی انجام کار و سایر موارد مشابه

-          تکمیل و کنترل برگهای سوابق خدمتی پرسنل جهت اخذ گروه یا ترفیعات اداری

-          بررسی و کنترل مدارک دوره های آموزشی ضمن خدمت پرسنل جهت تنظیم گواهی طی 176 ساعت آموزش ضمن خدمت و استفاده از مزایایی قانونی آن

-           ثبت و کنترل و اعلام وضعیت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی پرسنل به شاغلین و مراجع ذیربط

-           بررسی و کنترل اولیه کلیه احکام شاغلین مشمول مسیر ارتقاء شغلی با تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوطه

-          همکاری در تهیه آمار و ارقام درخواستی مراجع ذیربط و پیگیری لازم درمورد بروز بودن آمار ارسالی

-          انجام امور مربوط به تعاون و بیمه رفاه کارکنان

-           بررسی و برنامه ریزی و سرپرستی امور مربوط به کارکنان

-          مطالعه و تهیه ضوابط و دستورالعمل لازم در زمینه های مربوطه

-          شرکت در جلسات و کمیسونهای مربوطه و ارائه نظرات اصلاحی در این مورد

-          اتخاذ تدابیر لازم به منظور بررسی پیشرفت اداری و پرسنلی واحد

-          رسیدگی به شکایات استخدامی کارمندان و شکایات واصله از مراجع قضایی و تهیه لوایح دفاعی لازم

-          شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله

-          انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات