واحد نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / شبکه بهداشت / شهرستان قروه / مدیریت / واحد نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی

نام و نام خانوادگی: نرگس مهدی عراقی

سمت: کارشناس نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی

تحصیلات: فوق لیسانی مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

 

شرح وظایف:

-          کنترل بر ساخت مواد خوراکی آشامیدنی از نظر فرمول ترکیب و بهداشتی بودن محصول و حذف مواد افزودنی غیر مجاز و جلوگیری از آلودگی های شیمیایی قارچی و سموم.

-          بازرسی از کارخانجات و واحدهای تولیدی در مراحل مختلف تولید و ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی در جهت اصلاح موارد بهداشتی و کیفیت تولیدات.

-          کنترل حضور و عملکرد مسئولین فنی واحدهای تولیدی مواد خوراکی و آشامیدنی.

-          کنترل اجرای ضوابط مربوط به درج مشخصات کامل فرآورده های خوراکی و آشامیدنی در برچسب محصولات بر طبق ضوابط تعیین شده.

-          راهنمائی و ارشاد مسئولین واحدهای غذایی و صنوف وابسته جهت اخذ پروانه های بهداشتی از وزارت متبوع.

-          کنترل مواد اولیه در ساخت محصولات واحدهای تولیدی مواد غذایی.

-          بررسی لازم در زمینه روشهای نگهداری، عرضه و فروش مواد غذایی و نظارت بر سردخانه ها و انبارهای نگهداری مواد غذایی.

-          بازرسی و جلوگیری از فعالیت متخلفین از قانون در خصوص مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی وارئه گزارش به مقام مافوق.

-          هماهنگی در اجرای ضوابط اداره کنترل مواد خوراکی ، اشامیدنی.

-          همکاری در برگزاری سمینارهای آموزشی منطقه ای بمنظور ارتقاو سطح علمی و فنی و بهداشتی کارشناسان، مسئولین فنی و مسئولین مراکز تولید و توزیع مواد خوردنی آشامیدنی و همکاری در تهیه مقالات و پوسترهای علمی – آموزشی.

-          آموزش روشهای،  GM , GHP, HACCPبرای مسئولین فنی و صاحبان واحدهای تولیدی مواد خوراکی و آشامیدنی.

-          آموزش آحاد مردم جهت افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد آنان برای استفاده از محصولات غذایی استاندارد شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

-          شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

-          انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.

-          انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.