امور اداری شبکه

 نام و نام خانوادگی: عباس کاوه
 
سمت: رئیس امور اداری
 
17 سال سابقه
 
  شرح وظایف رئیس امور اداری:

-          نظارت بر انعقاد و نحوه اجرای قراردادهای مربوط به شرکتهای خدماتی.

-          کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مافوق.

-          اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها ودستورالعمل ها و مصوبات مربوط به امور اداری.

-          تهیه و تنظیم برنامه های مختلف بمنظور هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی.

-          مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی در زمینه های مورد نظر.

-          رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله به کلیه مسائل اداری.

-          نظارت مستمر برنحوه اجرای قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح.

-          انجام امور استخدامی و نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی، انتصاب، ترفیع، اضافه حقوق، ارزشیابی کار مستمر کارکنان، مرخصی ها و... برابر آئین نامه های مربوط. .

-          تنظیم ساعات کار کارکنان با نظر مقام مافوق مربوطه.

-          نظارت بر نحوه نگهداری اسناد و مدارک مربوط به واحد.

-          مطالعه و بررسی گزارشات تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی.

-          بررسی روش های مناسب و ساده کردن مراحل انجام کارها بطریق حذف مراحل زائد و کنترل فرمها و تهیه فرمهای جدید.

-          شرکت در کمیسیونهای مختلف و جلسات در صورت لزوم.

-          رسیدگی و امضاء مکاتبات اداری.

-          پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان به مقام مافوق بمنظور اتخاذ تصمیم و همچنین تصمیم گیری در خصوص مرخصیها، ماموریتها و سایر مسائل اداری.

-          تهیه گزارش فعالیتها، پیشرفتها، مشکلات و ارائه راه حلهای مناسب به سرپرست مربوطه.

-          تهیه گزارش فعالیتها، پیشرفتها، مشکلات و ارائه راه حل های مناسب به سرپرست مربوطه.

-          نظارت بر حسن انجام امورات کارگزینی – دبیرخانه – ماشین نویسی – انبار– خدمات نقلیه و پیگیری مسائل مربوط به هریک از واحدهای مربوطه و ایجاد هماهنگی بین آنها.

-          شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

-          انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.