روابط عمومی

روابط عمومی:
نام و نام خانوادگی: آقای عباس کاوه
تحصیلات: فوق دیپلم رادیولوژی
 
نام و نام خانوادگی: آقای ابراهیم فرجی
تحصیلات: دیپلم