سال رونق تولید                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

بسته های آموزشی

 
بسته های آموزشی 
 
 
                                                                         
 
                                                                        
چاقی ؟                                                             هپاتیت bویژه دندانپزشکان و کارکنان دندانپزشکی     
 
کلسترول                                                          برنامه راهبردی کنترل هپاتیت b و c
 
سیگار 1                                                            مارکر های مولکولی تشخیص هپاتیت
 
سیگار 2                                                            راهنمای درمان هپاتیت مزمن
 
سیگار 3                                                             نگاهی به هپاتیت
 
سیگار 4                                                            آمادگی در مقابل زلزله
 
سیگار 5                                                           زلزله چیست ؟ 
 
سیگار 7                                                           آزمون توجیهی بدو خدمت 1     
 
سیگار 8                                                           آزمون توجیهی بدو خدمت 2
 
فشار خون                                                        آزمون توجیهی بدو خدمت 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS