شهرستان سقز


 
 
شماره تماس واحد های اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز
 
 دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان سقز 87-36235220
 رئیس امور مالی(آقای عبدی) 87-36217001
 رئیس اداره امور عمومی (آقای طاهری) 87-36223710
 کارگزینی (خانم خلیفه زاده) 87-36219686
 امور دارو و درمان - روابط عمومی (آقای فروغی) 87-36235315
 واحد فناوری اطلاعات (مهندس طالعی) 87-36277275
 امور بازنشستگان(آقای غفاری) 87-36235440