رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه شورای HSR دانشگاه یکشنبه، 26 فروردین 1397

جلسه شورای HSR(سیاست گذاری نظام تحقیقات سلامت) دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سالن جلسات دفتر ریاست در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، در این جلسه که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و سایر اعضای شورا برگزار شد، پروپوزال های ارائه شده ای که بالاتر از سطح تفویض اختیار شورای HSR معاونت های مختلف دانشگاه بود با توجه به اولویت و نیازهای پژوهشی دانشگاه، عنوان و ماهیت کار مداخله ای جهت بالا بردن کیفیت طرح های تحقیقاتی و ارتقاء سیستم مورد بررسی قرار گرفتند.

 
 
 

 تعداد دو پروپوزال با عناوین"ارزیابی کارایی اقتصادی بخشهای CCU بیمارستانهای استان کردستان" و "ارزیابی ایمنی و بهداشت کار آزمایشگاههای پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به روش ممیزی ایمنی" در این شورا ارائه گردید که یک پروپوزال تصویب و پروپوزال دیگر به شورایی مرتبط زیر مجموعه ارجاع شد. 

 
پورتال اخبار