رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده شماره مرحله سوم- 1397 یکشنبه، 2 اردیبهشت 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه در نظر دارد محل ارائه خدمات بوفه مواد غذایی مستقر در بیمارستان شهید بهشتی را از طریق مزایده به مدت یکسال به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

*****************************

زمان تحویل اسناد مزایده: از تاریخ نشرآگهی 1/2/97 لغایت 11/2/97

محل تحویل اسناد مزایده: متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه- واحد دبیرخانه ویا به پایگاه ملی  اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات لغایت تاریخ 22/02/1397

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه- واحد دبیرخانه - کدپستی 666185681

*********************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده در مزایده: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و با بصورت ضمانتنامه بانکی معتبربا حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

کمیسیون معاملات در تاریخ 25/2/97 ساعت 10 صبح روز سه شنبه در دفتر/سالن مدیریت شبکه برگزار می گردد.ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 08735220157 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید.

*********************************

 

« روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان »

 
پورتال اخبار