رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تجهیزات مورد نیاز بلوک زایمان و اورژانس بیمارستان بوعلی مریوان پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1397
آگهی فراخوان مناقصه عمومی (دومرحله ای)

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد خرید تجهیزات ذیل را جهت پروژه احداث اورژانس و بلوک زایمان بیمارستان بوعلی مریوان از طریق مناقصه عمومی(دو مرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه 1- خرید دستگاههای چیلر و برج خنک کن   2- خرید هواساز و فن کویل          3- خرید دیگ چگالشی

 محل اجرای عملیات : استان کردستان  شهر مریوان

 
مبلغ برآورد اجرای عملیات:     1- چیلر و برج خنک کن     شش میلیارد ریال

                                               2- هواساز و فن کویل       یک میلیارد و دویست میلیون ریال                                  

                                               3- دیگ چگالشی               دو میلیارد ریال

:    

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه1  - چیلر وبرج خنک کن     سیصد میلیون ریال

                                                    2- هواساز و فن کویل        شصت میلیون ریال          

                                                    3- دیگ چگالشی               یکصد میلیون ریال                                       

 
شرکت کنندگان می توانند مبلغ تضمین را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه و یا واریز به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه واریز و ارائه نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول : 8/2/97

تاریخ انتشار نوبت دوم: 15/2/97

شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه از تاریخ نشر آگهی به آدرس http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان(بخش اطلاعیه ها) به آدرس MUK.AC.IR مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است شرکت کنندگان میتوانند حداقل در یکی از موضوعات مناقصه و حداکثر در هر سه موضوع مناقصه شرکت نمایند.

آخرین مهلت ارسال مدارک، شرایط مناقصه و پیشنهادات: شرکت کنندگان بایستی نسبت به ارسال کلیه مدارک ، اسناد و شرایط مناقصه (تکمیل شده) (دستی یا پست ) لغایت تاریخ 27/2/1397 به آدرس کارفرما اقدام نمایند.

آدرس کارفرما :استان کردستان شهرستان سنندج- میدان آزادی ابتدای خیابان آبیدر دبیر خانه (محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستانکد پستی 6618634683 

تاریخ تشکیل کمسیون مناقصات و بازگشایی پیشنهادات : کمیسیون مناقصات در تاریخ 30/2/1397 ساعت 9 صبح روز یکشنبه  در سالن جلسات ستاددانشگاه برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33288915-087 تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات فنی با دفتر مرکزی مهندسین مشاور همگون با شماره 36632304-031 تماس حاصل نمایند.

دانلود فایلهای پیوست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کردستان
 
پورتال اخبار