رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره 1-1397 چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

شماره 1-1397

 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد نسبت به تامین خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه) مورد نیاز واحد های تابعه خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی(شرکتهای صلاحیت دار و واجد شرایط) واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨     مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی 3/2/1397 لغایت 13/2/1397

¨      محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان کردستان-شهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–ستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات اقدام و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

---------------------------------------------

¨      مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 25/2/1397

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مناقصه :استان کردستانشهرستان سنندجمیدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683 

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الفب-ج): کمسیون معاملات دانشگاه در مورخه 29/2/1397 صبح روز شنبه ساعت 9 واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 

 
پورتال اخبار