رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(مرحله 2) شماره 1/1397 سه‌شنبه، 11 اردیبهشت 1397

آگهی مناقصه عمومی(مرحله 2)

شماره 1/1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در نظر دارد بمنظور توسعه ومشارکت بخش غیردولتی، اموررختشویخانه و دوخت و دوز بیمارستان سینا را ازطریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد واگذار نماید.

 *********************************************

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب:ازتاریخ نشرآگهی10/2/97لغایت 19/2/97

محل تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای مناقصه: استان کردستان- شهرستان کامیاران- شهرک الهیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران- اداره امور عمومی شبکه- کدپستی: 6631853141

آدرس محل بازدید از مکان واگذاری: استان کردستان-شهرستان کامیاران- خیابان پرستار- بیمارستان سینا واحد رختشویخانه و دوخت و دوز کامیاران مراجعه نمایند

مدت زمان بازدید از محل: از تاریخ نشر آگهی 10/2/1397 لغایت 19/2/1397

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 25/02/1397

آدرس ارسال مدارک ، اسناد مناقصه و پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): استان کردستان- شهرستان کامیاران- شهرک الهیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران-دبیرخانه (محرمانه) حراست- کدپستی: 6631853141

*********************************

نوع و مبلغ سپرده در مناقصه: شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه  بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه و بازگشایی مدارک و پیشنهادات( پاکات الف و ب و ج):

تشکیل کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ 30/2/97 ساعت10صبح درمحل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران می باشد..ضمناً شرکت کنندگان شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 035530934-087 اداره امور عمومی شبکه تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید.

*********************************

« روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان »

 
پورتال اخبار