رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده شماره 91-1397 پنجشنبه، 13 اردیبهشت 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه در نظر دارد ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان رازی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

...................................................................

زمان تحویل اسناد مزایده و مهلت ارسال پیشنهادات: از تاریخ نشر آگهی 13/2/1397 لغایت 22/2/1397

محل تحویل اسناد مزایده: متقاضیان داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان- شهرستان بانه-میدان جهاد- شبکه بهداشت و درمان و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

...................................................................

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: استان کردستان، شهرستان بانه، میدان جهاد، شبکه بهداشت و درمان، حراست شبکه، کد پستی 6618643451

...................................................................

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگان مبلغ تضمین بیمه 30000000 ریال را به صورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند. ضمنا با توجه به اینکه مرحله سوم می باشد در صورت داشتن یک پیشنهاد، پاکت آن بازگشایی خواهد شد.

.................................................................

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات: کمیسیون معاملات در مورخه 25/2/1397 روز سه شنبه ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه تشکیل می گردد. ضمنا شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34226577 امور عمومی و یا همراه 09188747622 آقای سامان محمدی تماس حاصل و یا به سایت ملی مناقصات به آدرسhttp://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

 

"" روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه""

 
پورتال اخبار