رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده شنبه، 22 اردیبهشت 1397

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد در اجرای تصویب نامه شماره 38326/ت27506هـ مورخ 5/9/81 هیأت محترم وزیران و بند11مصوبه مورخ 20/1/97 کمیته مدیریت ساختار و فناوری در اجرای آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه بمنظور توسعه و مشارکت بخش غیردولتی محل انجام خدمات واحد شنوایی سنجی بیمارستان شهیدبهشتی شهرستان قروه را از طریق برگزاری مزایده به شرکتهای صلاحیت دار و دارای مجوز فعالیت واگذار نماید.

*****************************

مهلت دریافت اسناد مزایده: متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ  درج آگهی(17/2/1397) لغایت27/2/1397 برای دریافت اسناد و شرایط مناقصه به آدرس مندرج در بند 3 و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات : مزایده بصورت یک مرحله ای بوده و شرکت کنندگان در مزایده می توانند سپرده،مدارک درخواستی و پیشنهاد قیمت خود را در 3 پاکت الف، ب و ج دریک پاکت واحد گذاشته و با قید "شرکت در واگذاری محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان شهید بهشتی قروه" تا تاریخ7/3/1397 از طریق پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران به آدرس کارفرما ارسال نمایند.

*********************************

آدرس کارفرما:استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه/ واحد حراست - کدپستی 666185681

تبصره1: هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادات توسط شرکت کنندگان در مزایده باید بصورت مکتوب و در مهلت مقرر(لغایت تاریخ آخرین مهلت ارسال پیشنهادات مندرج در بند 5) و در محل بند 3 شرایط مزایده را از خود سلب و ساقط می نماید.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده و محل بازگشایی پیشنهادات:

کمیسیون معاملات درساعت10صبح روزچهارشنبه مورخ 9/3/ 1397در دفتر مدیریت شبکه برگزار می گردد.

در ضمن شرکتهای شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای7-08735220156 امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.

*********************************

« روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان »

 
پورتال اخبار