رهبری

بدنه خبر

"جلسه برنامه ریزی درسی" پنجشنبه، 27 اردیبهشت 1397

جلسه برنامعه ریزی دروس عمومی

جلسه هماهنگی  وبرنامه ریزی واحدهای آموزش دانشکده ها درتاریخ 97/02/26ساعت 9 صبح درکلاس 105 دانشکده تشکیل گردید.دراین جلسه مسئولین آموزش دانشکده های پرستاری مامایی ،بهداشت،پیراپزشکی ،پزشکی وهمچنین مدیرگروه های معارف اسلامی وتربیت بدنی حضور داشتند دررابطه با برنامه ریزی دروس عمومی ترم آینده و هماهنگی امتحانات دروس عمومی بحث وتبادل نظر و برنامه ریزی  صورت پذیرفت.
 
 
 
 
پورتال اخبار