رهبری

بدنه خبر

انتصاب مهندس ایوب محمودی به عنوان مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و هوشنگ سیفی به عنوان مدیرامور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه یکشنبه، 6 خرداد 1397
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغ هایی مهندس ایوب محمودی را به عنوان مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و هوشنگ سیفی را به عنوان مدیرامور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه منصوب کرد.  دکتر سیف الله مرادی در این ابلاغ ها آورده است: انتظار دارم در سال حمایت از خرید کالای ایرانی نهایت تلاش خود را درجهت بهبود و پویائی این حوزه مبذول داشته و با سرلوحه قرار دادن منشور اخلاقی دولت تدبیر وامید و تعامل با معاونین و مدیران واحدهای تابعه دانشگاه و همکاری و همدلی با کارشناسان مدیریت مذکور درانجام وظایف وامور محوله، منشاء خدمات ارزشمندی باشید. 
 

 
 
پورتال اخبار