رهبری

بدنه خبر

"آزمون مهارتهای عملی کمک پرستاری" یکشنبه، 10 تیر 1397

"آزمون مهارتهای عملی کمک پرستاری"

آزمون مهارتهای عملی 220 نفراز کمک پرستاران ازتاریخ 97/04/09 الی 97/04/13درواحد مهارتهای بالینی دانشکده توسط اساتید گروه فن پرستاری با نظارت نماینده خدمات پرستاری دانشگاه انجام گرفت.

 
 
 
 

 
 

 

 
پورتال اخبار