رهبری

بدنه خبر

"برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96" سه‌شنبه، 12 تیر 1397

"برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96"

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96 دانشکده از یکشنبه 97/03/27 تادوشنبه 97/04/11 به تعداد 159 مورد امتحان به صورت MCQ ،تشریحی وترکیبی درسه نوبت 10-8 ،12-10 ،و14-12 توسط واحد آموزش دانشکده وبا مشارکت همکاران محترم آموزشی ،اداری وگروههای آموزشی پرستاری ،مامایی واتاق عمل برگزار گردید.

 
 
 
 
 
پورتال اخبار