رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی" دوشنبه، 11 تیر 1397

جلسه شورای آموزشی"

نهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخ 97/04/09ساعت 8:30 صبح روز شنبه با حضور اعضاء دردفترریاست دانشکده برگزار گردید.دراین جلسه گزارش بازدید جناب آقای دکتر محمد فتحی ریئس دانشکده ومعاونین آموزشی وپژوهشی سرکارخانم کلهر وسرکارخانم دکتر شاهویی ازبیمارستان بعثت جهت بررسی فضاهای آموزشی رختکن دانشجویان ودفتراساتید ارائه گردید.همچنین گزارش سرکارخانم دکترشاهویی از بازدیدکارآموزی بیمارستان بعثت ،جلسه درون گروهی مامایی دررابطه با فینال دانشجویان مامایی که درمرداد ماه سال جاری برگزار میگردد ارائه گردید. دراین جلسه نیزدستورکارها ومصوبات آموزشی مورد بحث وبررسی قرارگرفت.
 
پورتال اخبار