رهبری

بدنه خبر

آزمون عملی کمک پرستاری" چهارشنبه، 13 تیر 1397

آزمون عملی کمک پرستاری"

آزمون عملی مهارتهای عملی220 نفر کمک پرستاران درتاریخ 97/04/09 شروع ودرتاریخ97/04/13 به اتمام رسید. این آزمون در واحد مهارتهای بالینی دانشکده توسط اساتید گروه فن پرستاری از سرفصل های تدوین شده به عمل آمد.

 

 
پورتال اخبار